Privacyverklaring

Datum: 17 mei 2018

Versie: 1.0

TKP Pensioen B.V. verwerkt onder andere via haar website (www.werkenbijtkp.nl) privacygevoelige gegevens – oftewel persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder ander dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Je eerst vragen om toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te wissen en over te dragen.


TKP Pensioen B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit met welke doeleinden wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Contactformulier
Via ons contactformulier laat je jouw persoonsgegevens bij ons achter. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van jouw toestemming en alleen om contact met je op te nemen ter behandeling van de door jou gestelde vraag of je opmerking. Nadat wij jouw vraag of opmerking volledig hebben afgehandeld, vernietigen wij jouw gegevens.

Je hebt het recht om jouw toestemming tot de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de behandeling van jouw vraag of opmerking te allen tijde in te trekken. Dit verzoek kun je per e-mail richten aan info@tkppensioen.nl of telefonisch doorgeven via 050-582 19 90. Vanaf het moment dat je jouw toestemming hebt ingetrokken, mogen wij jouw gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken en zullen wij de gegevens indien noodzakelijk vernietigen.

Om jouw vraag of opmerking correct te kunnen behandelen, verzamelen en verwerken wij van jou de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Sollicitatieformulier
Bij de indiening van jouw sollicitatie verkrijgen wij jouw persoonsgegevens ter uitvoering van een overeenkomst. De persoonsgegevens die wij voor dit doel hebben verkregen, gebruiken wij alleen voor de behandeling van jouw sollicitatie. Indien jouw sollicitatie wordt afgewezen, vernietigen wij jouw gegevens uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Mocht je na een afwijzing in de toekomst door ons willen worden geïnformeerd over het beschikbaar zijn van een passende vacature, dan kun je ons toestemming geven om je gegevens na afloop van jouw sollicitatieprocedure nog een jaar te bewaren. Wanneer je hiervoor toestemming geeft, dan kun je jouw toestemming te allen tijde intrekken. Vanaf het moment dat je jouw toestemming hebt ingetrokken, mogen wij je gegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken en zullen wij de gegevens indien noodzakelijk vernietigen.

Om jouw sollicitatie correct te kunnen behandelen, verzamelen en verwerken wij van jou de volgende gegevens:

 • Geslacht;
 • Roepnaam;
 • Voorletters;
 • Achternaam en tussenvoegsel;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functiegroep;
 • Opleidingsniveau;
 • Opleidingsrichting;
 • Diploma behaald;
 • Curriculum vitae;
 • Motivatiebrief.

TKP marktplaats
Wanneer je een kandidaat wilt voorstellen via de TKP marktplaats vragen wij je een account aan te maken. Jouw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om met je contact te onderhouden in het kader van de voordracht en de vervolgprocedure rondom de betreffende kandidaat. Wanneer je een jaar lang geen activiteiten hebt verricht met jouw account, dan verwijderen wij jouw account.

Voor het aanmaken van het account vragen wij van je de volgende gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer.

Categorieën van ontvangers

Sommige werkzaamheden besteden wij uit aan derde partijen. Deze derde partijen zijn altijd gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte. Voor de ontwikkeling en het beheer van onze website en de TKP marktplaats maken wij gebruik van de dienstverlening van een derde. Deze derde kan tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in contact komen met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten.

Jouw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om aan ons inzage te vragen in jouw persoonsgegevens. Wanneer de door ons verwerkte gegevens die je betreffen onjuist zijn, heb je het recht deze te rectificeren. Verder heb je het recht om je gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen zodat je deze kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

In het geval je jouw toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens intrekt of wanneer wij jouw vraag, opmerking of sollicitatie volledig hebben afgehandeld, zullen wij jouw gegevens wissen. Mocht het zo zijn dat je gegevens nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dan kun je bij ons een verzoek indienen tot beperking van de verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je natuurlijk graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina. Als je ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw klacht, heb je het recht om een klacht over ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens TKP Pensioen B.V.
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, wissing of overdracht van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Bezoekadres:

Europaweg 27

9723 AS Groningen

Postadres:

Postbus 501

9700 AM Groningen

Ook kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via de volgende contactgegevens: fg@tkppensioen.nl of TKP Pensioen, Postbus 501, 9700 AM, Groningen.